Algemene Voorwaarden

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
• Opdrachtgever: degene met wie het administratiekantoor een overeenkomst van opdracht heeft gesloten, alsmede degene aan wie het administratiekantoor een offerte heeft uitgebracht;
• Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door het administratiekantoor uit anderen hoofde worden verricht. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging;
• Bescheiden: alle door opdrachtgever aan het administratiekantoor ter beschikking gestelde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door het administratiekantoor vervaardigde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers.
• Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen het administratiekantoor en de opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts) handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.
• Meer/minderwerk: door de opdrachtgever gewenste toevoegingen aan of verminderingen van het overeengekomen werk, die leiden tot bijbetaling bovenop of verlaging van de overeengekomen prijs.


2. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die worden geleverd door Vandecijfers, gevestigd te Sphinxcour 9A, 6211 XZ Maastricht, hierna aangeduid als “het administratiekantoor”. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen het administratiekantoor en de opdrachtgever, waarop het administratiekantoor deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is
afgeweken. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten die het administratiekantoor aangaat met derden die mogelijkerwijs betrokken worden bij de uitvoering van de overeenkomst tussen het administratiekantoor en de opdrachtgever. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Het administratiekantoor en de opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij, indien en voor zover mogelijk, het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.


3. Overeenkomst De overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de door opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door het administratiekantoor retour is ontvangen en ondertekend. Het staat partijen vrij de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.


4. Dienstverlening Het administratiekantoor zal de overeengekomen financiële administratieve diensten leveren aan de opdrachtgever. Deze diensten kunnen onder meer bestaan uit het verwerken van inkomende en uitgaande facturen, het bijhouden van de grootboekrekeningen, het opstellen van financiële overzichten, het verzorgen van de BTW-aangifte en het assisteren bij het opstellen van de jaarrekening. Het administratiekantoor zal de diensten uitvoeren met de vereiste deskundigheid en zorgvuldigheid, in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving en de richtlijnen van de belastingdienst.


5. Verplichtingen van de opdrachtgever Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke het administratiekantoor overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van het administratiekantoor te stellen. Daarnaast zal de opdrachtgever naar waarheid alle gevraagde informatie verstrekken met betrekking tot de benodigde informatie. Het administratiekantoor kan de opdrachtgever verzoeken om aanvullende informatie te verstrekken als dit noodzakelijk is voor een correcte uitvoering van de diensten. Het administratiekantoor heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan. Indien en voor zover opdrachtgever zulks verzoekt worden de ter beschikking gestelde bescheiden, behoudens het bepaalde onder punt 14, klachten, aan deze geretourneerd.


6. Geheimhouding Het administratiekantoor zal alle persoonsgegevens en vertrouwelijke informatie die zij verkrijgt in het kader van de financiële administratieve dienstverlening vertrouwelijk behandelen en verwerken in overeenstemming met de AVG en andere toepasselijke wetgeving. Het administratiekantoor zal de opdrachtgever informeren over de verwerking van persoonsgegevens en kan op verzoek van de opdrachtgever een verwerkersovereenkomst opstellen die voldoet aan de eisen van de AVG. Het administratiekantoor is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten. Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke- of beroepsregelen het administratiekantoor een informatieplicht opleggen. De vertrouwelijkheidsverplichting geldt zowel tijdens de duur van de overeenkomst als na beëindiging ervan. Het administratiekantoor zal passende technische en organisatorische maatregelen treffen om de vertrouwelijkheid en integriteit van de persoonsgegevens te waarborgen.
Het administratiekantoor is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele opdrachtgevers, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden. Uitgezonderd het bepaalde in het vorige lid, is het administratiekantoor niet gerechtigd de informatie die hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Het administratiekantoor zal zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hem ingeschakelde derden. Opdrachtgever moet de door of namens het administratiekantoor aan opdrachtgever verstrekte gebruikersnamen en wachtwoorden geheim houden. Het administratiekantoor is niet aansprakelijk voor misbruik van gebruikersnamen en wachtwoorden en mag ervan uitgaan dat een persoon die zich aanmeldt met de gebruikersnaam en het wachtwoord van een gebruiker ook daadwerkelijk die gebruiker is. Zodra opdrachtgever weet of reden heeft te vermoeden dat gebruikersnamen en wachtwoorden in handen zijn gekomen van onbevoegden, moet opdrachtgever het administratiekantoor daarvan op de hoogte stellen, onverminderd de eigen verplichting van opdrachtgever of diens toeleverancier om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen. Voor beveiliging van de geleverde software geldt een inspanningsverplichting en deze wordt verzorgd door de betreffende leverancier.


7. Uitvoering Opdracht Het administratiekantoor bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd. Het administratiekantoor zal zo mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van opdrachtgever omtrent de uitvoering van de opdracht. Het administratiekantoor heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan opdrachtgever, te laten verrichten door een door het administratiekantoor aan te wijzen persoon of derde, indien zulks naar oordeel van het administratiekantoor wenselijk is met het oog op een voor partijen optimale uitvoering van de opdracht. Het administratiekantoor voert de opdracht uit in overeenstemming met de toepasselijke gedrags- en beroepsregels.
Indien tijdens de opdracht werkzaamheden zijn verricht ten behoeve van het beroep of bedrijf van opdrachtgever welke niet vallen onder de werkzaamheden zoals overeengekomen in de opdrachtbevestiging, wordt aan de daarop betrekking hebbende aantekeningen in de administratie van het administratiekantoor het vermoeden ontleend dat deze werkzaamheden in incidentele opdracht van opdrachtgever zijn verricht. Deze aantekeningen dienen betrekking te hebben op tussentijds overleg van opdrachtgever en het administratiekantoor. De uitvoering van de opdracht is niet – tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt vermeld – specifiek gericht op het ontdekken van fraude. Indien de werkzaamheden aanwijzingen voor fraude opleveren, zal het administratiekantoor daarover aan opdrachtgever rapporteren. Het administratiekantoor is daarbij gehouden aan de door de beroepsorganisaties uitgevaardigde frauderichtlijnen. Een overeenkomst tot beschikbaarstelling van software wordt aangegaan voor 12 maanden, tenzij anders overeengekomen. Een aanvaarde opdracht tot beschikbaarstelling van software leidt slechts tot een inspanningsverbintenis van het administratiekantoor. Het administratiekantoor verplicht zich opdrachten naar beste inzicht en vermogen, rekening houdende met de stand der techniek en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.


8. Onderhoud & Ondersteuning Het administratiekantoor, dan wel diens toeleverancier, heeft het recht de software van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en/of om fouten te herstellen. Het verbeteren van software is een inspanningsverplichting en geen garantie dat alle fouten worden hersteld. Voor het gebruik en het onderhoud van die software kan het administratiekantoor nimmer worden aangesproken tot meer of anders dan geldt in de relatie tussen het administratiekantoor en zijn desbetreffende toeleverancier. Het administratiekantoor staat er niet voor in dat de software zonder onderbreking, fouten of andere gebreken zal werken dan wel dat alle fouten of andere gebreken worden verbeterd zonder afzonderlijk daarvoor afgesloten overeenkomst. Het administratiekantoor verleent geen ondersteuning m.b.t. de geleverde software. Opdrachtgever dient zich voor vragen, technische storingen en klachten over de software te richten tot de betreffende leverancier. Het administratiekantoor, dan wel diens toeleverancier, is gerechtigd zonder
voorafgaande bekendmaking de server, applicatie en/of software (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het benodigde onderhoud en/of aanpassingen ter verbetering van het systeem of de applicatie, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding van opdrachtgever jegens het administratiekantoor ontstaat. Het administratiekantoor heeft het recht geleverde software (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens het administratiekantoor niet nakomt en/of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden en/of de algemene voorwaarden van een toeleverancier en/of op verzoek van het bevoegde gezag. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ondanks de buitengebruikstelling bestaan.


9. Gebruikersvoorwaarden van software van derden Opdrachtgever verkrijgt slechts een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor de te beschikking gestelde software met betrekking tot de overeengekomen doelstellingen. Opdrachtgever zal zich bij zulk gebruik strikt houden aan de voorwaarden, neergelegd in deze algemene voorwaarden, de algemene voorwaarden van de betreffende toeleverancier en de overeenkomst. Opdrachtgever bepaalt welke informatie met behulp van de software wordt opgeslagen en/of uitgewisseld. Opdrachtnemer heeft geen kennis van die informatie, tenzij opdrachtgever daar nadrukkelijk om verzoekt. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de met behulp van de software opgeslagen en/of uitgewisselde informatie. Het is opdrachtgever nadrukkelijk niet toegestaan om derden de software te laten gebruiken. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van een overeenkomst en verdere werkzaamheden op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen. Eventuele boetes komen uitsluitend voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever heeft uitsluitend recht op garanties en aanvullende diensten, waaronder doch niet uitsluitend een back-up, indien dit nadrukkelijk en afzonderlijk is overeengekomen.


10. Intellectueel Eigendom Het administratiekantoor, dan wel diens toeleverancier, behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij, dan wel diens toeleverancier, gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever dan wel aan opdrachtgever ter beschikking stelt, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd. Levering van diensten strekt nimmer tot overdracht van intellectuele eigendomsrechten. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Het is opdrachtgever niet toegestaan die predikten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van het administratiekantoor. Behoudens voor zover dwingend rechtelijk toegestaan bij wet of in de overeenkomst, mag opdrachtgever ter beschikking gestelde software niet decompileren of daarop reverse-engineering toepassen. Voorts is het niet toegestaan beveiligingen of technische (gebruiks-)beperkingen van software te verwijderen of te omzeilen.


11. Aansprakelijkheid Het administratiekantoor zal de financiële administratieve diensten naar beste vermogen en met de nodige zorgvuldigheid uitvoeren. Het administratiekantoor is echter niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met de dienstverlening, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van het administratiekantoor. De opdrachtgever blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie en documentatie. Het administratiekantoor zal de gegevens verwerken op basis van de door de opdrachtgever verstrekte informatie, en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden. In geval van blijvende overmacht is de het administratiekantoor gerechtigd de overeenkomst met de opdrachtgever door middel van een schriftelijke verklaring zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden. De het administratiekantoor is ter zake jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor enige door de opdrachtgever geleden schade, van welke aard en omvang dan ook.
In geval van tijdelijke overmacht is de het administratiekantoor gerechtigd de termijnen waarbinnen de overeenkomst moet worden uitgevoerd te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke verhindering geldt. Indien genoemde verhindering langer dan zes maanden duurt, kan de opdrachtgever (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst verlangen, zonder dat de opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding, zulks onverminderd de (betalings-)verplichtingen van de opdrachtgever ter zake van het reeds door de het administratiekantoor uitgevoerde deel van de overeenkomst. Indien de het administratiekantoor bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is de het administratiekantoor bevoegd het reeds verrichte deel, respectievelijk het te verrichten deel, van de overeenkomst, afzonderlijk te factureren. Het administratiekantoor is nimmer aansprakelijk voor schade ten gevolge van uitval of onbereikbaarheid door overmacht, alsmede van storingen in het internet of bij andere providers, uitval van elektriciteit, uitval van hardware, pogingen van derden uitval of onbereikbaarheid van een site te bewerkstelligen, een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers e.d.


12. Tarieven en betaling De tarieven voor de dienstverlening worden vooraf overeengekomen tussen het administratiekantoor en de opdrachtgever. De betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. Bij niet-tijdige betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is het administratiekantoor gerechtigd om wettelijke rente en eventuele incassokosten in rekening te brengen. Het administratiekantoor verstrekt opdrachtgever een machtiging voor automatische incasso of er wordt akkoord gegaan met de automatische incasso door middel van de ondertekening van de overeenkomst, waarin dit vermeld staat. Indien niet via automatische incasso gëind kan worden, dan geldt het volgende: betaling dient te geschieden binnen veertien (30) dagen na factuurdatum, op een door de het administratiekantoor aan te geven wijze, in de valuta waarin is gedeclareerd. Alle betalingstermijnen zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De het administratiekantoor heeft het recht een voorschot te eisen dat tenminste 50% van de totale betalingsverplichting van de opdrachtgever vertegenwoordigt. Bij overschrijding van een overeengekomen betalingstermijn wordt de volledige vordering tot betaling direct opeisbaar. Voorts is de opdrachtgever alsdan per direct en zonder voorafgaande ingebrekestelling een boete verschuldigd van tien procent (10%) van de betreffende (onbetaald gebleven) factuur. Elke bevoegdheid van de opdrachtgever tot verrekening of opschorting, uit welke hoofde en om welke reden dan ook, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet volledig betaalt, is hij – naast de boete genoemd in lid 2 – zonder voorafgaande ingebrekestelling in verzuim en wordt hij over het openstaande factuurbedrag (inclusief de verbeurde boete) 1% rente per maand verschuldigd gedurende de maanden dat de opdrachtgever in verzuim verkeert, of de wettelijke handelsrente als die hoger is. Een deel van de maand heeft voor de berekening van de rente als een volledige maand te gelden. Indien de opdrachtgever in verzuim is met de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle buitengerechtelijke kosten, die worden berekend volgens het ‘Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten 2012’, voor rekening van voormelde opdrachtgever, onverminderd de aan de het administratiekantoor overigens toekomende rechten, zoals die op schadevergoeding of nakoming. Indien door de het administratiekantoor, uit coulance-overwegingen of anderszins, aan de opdrachtgever uitstel voor het verrichten van enige prestatie wordt gegeven, heeft de nieuwe termijn steeds een fataal karakter. In geval van wettelijke schuldsanering, liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van de het administratiekantoor op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.


13. Toepasselijk recht en geschillen Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de financiële administratieve dienstverlening zullen in eerste instantie worden besproken en getracht op te lossen via overleg tussen het administratiekantoor en de opdrachtgever. Indien het niet mogelijk is om het geschil via overleg op te lossen, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van Maastricht. Het administratiekantoor streeft ernaar om eventuele geschillen op een constructieve en eerlijke manier op te lossen, met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving.


14. Klachten Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen [veertien] [(14)] dagen na ontdekking schriftelijk per aangetekend schrijven te worden gemeld aan de het administratiekantoor. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming(en) te bevatten, zodat de het administratiekantoor in staat is adequaat te reageren. Klachten betreffende de uitvoering van de overeenkomst door de het administratiekantoor geven de opdrachtgever nimmer het recht zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van de het administratiekantoor op te schorten. Indien de het administratiekantoor een klacht gegrond acht, is de het administratiekantoor gerechtigd de betreffende overeenkomst opnieuw uit te voeren, dan wel anderszins de klachten te (doen) verhelpen. De opdrachtgever is gehouden, indien hij van oordeel is of blijft dat de het administratiekantoor de overeenkomst niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk heeft uitgevoerd, zulks onverwijld conform het in lid 1 van deze sectie bepaalde schriftelijk per aangetekend schrijven aan de het administratiekantoor kenbaar te maken en de daarop gebaseerde aanspraken binnen twaalf (12) maanden na dagtekening van de hiervoor bedoelde kennisgeving, dan wel binnen twaalf (12) maanden, nadat die kennisgeving had behoren te worden gedaan, in rechte door middel van een dagvaarding geldend te maken, bij gebreke waarvan al zijn rechten en aanspraken te dier zake vervallen door het verstrijken van de hiervoor bedoelde termijn.


15. Aansprakelijkheid Indien de het administratiekantoor aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

Indien de het administratiekantoor aansprakelijk is voor directe schade jegens de opdrachtgever, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van de het administratiekantoor in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de het administratiekantoor aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan de het administratiekantoor toegerekend kunnen worden;
– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
De het administratiekantoor is niet aansprakelijk voor enige door de opdrachtgever (of derden) geleden of te lijden schade, van welke aard en/of omvang dan ook, samenhangende met of voortvloeiende uit de uitvoering van de overeenkomst, daaronder begrepen schade aan in eigendom van de opdrachtgever of derden toebehorende zaken, alsmede indirecte schade, daaronder bijvoorbeeld begrepen bedrijfsschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
De het administratiekantoor is jegens de opdrachtgever nimmer aansprakelijk voor schade en/of kosten, van welke aard en/of omvang dan ook, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit handelingen, nalatigheden, fouten en/of de kwaliteit van het geleverde werk van derden, die door de het administratiekantoor bij de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld.
Het voorgaande lijdt uitzondering in geval van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van de het administratiekantoor. Een reeks van samenhangende schadegevallen/ gebeurtenissen geldt hierbij als één schadegeval/gebeurtenis.
Voor zover in een voorkomend geval nog niet aan de opdrachtgever is gefactureerd, dient in voornoemde tekst voor “factuurbedrag” te worden gelezen de overeengekomen vaste prijs of gangbare tarief dat aan de opdrachtgever in rekening zou worden gebracht voor de verrichte werkzaamheden, waarin de oorzaak van de schade is gelegen.
De opdrachtgever vrijwaart de het administratiekantoor voor alle aanspraken van derden ter zake van schade in verband met de door de het administratiekantoor uitgevoerde overeenkomsten, tenzij rechtens vast komt te staan dat deze aanspraken een gevolg zijn van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van de het administratiekantoor en de opdrachtgever bovendien aantoont dat hem ter zake geen enkel verwijt treft.


16. Beëindiging Zowel het administratiekantoor als de opdrachtgever hebben het recht om de overeenkomst te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen. Bij beëindiging van de overeenkomst zal het administratiekantoor alle nog openstaande werkzaamheden afronden en de relevante documenten aan de opdrachtgever overdragen.

Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden medegedeeld.
Indien en voor zover het administratiekantoor de overeenkomst door opzegging beëindigt is hij gehouden opdrachtgever gemotiveerd mede te delen welke redenen ten grondslag liggen aan de opzegging en al datgene te doen wat de omstandigheden in het belang van de wederpartij eisen.
Voor duurovereenkomsten geldt dat opzegging per aangetekend schrijven dient te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.
Voor zover er door of namens opdrachtgever gegevens ingevoerd zijn in of middels de software, spant het administratiekantoor zich in deze zo volledig mogelijk ter beschikking te stellen aan opdrachtgever bij het beëindigen van de overeenkomst. Het administratiekantoor is hierbij afhankelijk van de medewerking en de methoden van diens leverancier.
Het administratiekantoor zal een kopie van de gegevens welke het administratiekantoor van en over opdrachtgever beschikt, binnen 14 dagen na opzegging aan opdrachtgever ter beschikking stellen in de aanwezige vorm.